Parowozownia Wolsztyn

Skocz do treści

Fot. Michał 'Doctor' Pawełczyk | Kraina Żywych Maszyn | parowozy.net


Numer ogłoszenia: 521556-N-2017

Sukcesywna dostawa 1000 ton węgla kamiennego

Ogłoszenie o zamówieniu
   Umowa wynajmu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz dostaw
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa dostawy Wzór
   Umowa wynajmu


Znak sprawy: PPZ-127.2017/PES.921.67.2017

Pytanie / wyjaśnienie treści SIWZ NR1
   Umowa wynajmu

Znak sprawy: PPZ-127.2017/PES.921.67.2017

Informacja z otwarcia ofert
   Umowa wynajmu

Znak sprawy: PPZ-127.2017/PES.921.67.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
   Umowa wynajmu

Znak sprawy: PPZ-127.2017/PES.921.67.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Umowa wynajmu

Design & Code: Doctor